Χριστούγεννα στὴν ἐνορία μας, 2019

67

 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

 

Με ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε στὴν ἐνορία μας σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2019, Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου.
Στις
5 τὸ πρωὶ ἤχησαν οἱ καμπάνες καὶ ξεκίνησε Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Πλῆθος πιστῶν ἔσπευσε ἀπὸ νωρὶς στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ συμψάλει τοὺς ξεχωριστοὺς ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ἀλλὰ καὶ νὰ προσευχηθεῖ στὸν Γεννηθέντα Κύριὸ μας.
Της
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Σωτήριος Αλεβιζάκης, ἐνῶ τῶν πλαισίωναν οἱ συνεφημέριοὶ τοῦ π. Μιχαὴλ Παπαθεμελὴς καὶ π. Γεώργιος Φέλλιος.
Στο
τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κατὰ τὴ διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου, μαθητὲς ὅλων τῶν τάξεων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀνέβηκαν στὸ Ἀναλόγιο καὶ μαζὶ μὲ τοὺς καθηγητὲς τοὺς ἔψαλαν κάλαντα ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Πόντου.


Εκτύπωση   Email