Προγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνὸς Δεκεμβρίου 2014

 

25122010

         Κά­θε μέ­ρα  ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων  θὰ τε­λεῖ­ται Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στὸ Ἱ­ε­ρὸν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς, πλὴν τῶν ἡ­με­ρῶν μνή­μης ἐ­πι­σή­μως ἑ­ορ­τα­ζο­μέ­νων Ἁ­γί­ων, ὅ­που ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α θὰ τε­λεῖ­ται στὸν Με­γά­λο Να­ὸ τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως κα­τὰ τὸ ἀ­κο­λου­θοῦν πρό­γραμ­μα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Σάββατο

6/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως & Ἁγ. Παρασκευή

† Νικολάου

Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας

Κυ­ρι­α­κή  

7/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Τρίτη  

9/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Ἄννης

† Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης

Τετάρτη

10/12

5 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Πέμπτη

11/12

9 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος

Παρασκευή  12/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παλαιὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως

Κυ­ρι­α­κή

14/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (προπατόρων)

Τετάρτη

17/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως

† Διονυσίου Αἰγίνης,

Ἑορτάζει τὸ δεξιὸ

κλῖτος τοῦ Ναοῦ μας

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Κυ­ρι­α­κή

21/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων & Μνημόσυνον Κτιτόρων τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως)

Τρίτη

23/12

5 μ.μ.

Ὄρθρος – Μεγάλαι Ὧραι Χριστουγέννων

Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων

Τετάρτη

24/12

7 π.μ.

Ἑσπερινός καὶ 

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α Μ. Βασιλείου

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος,

Ἀχαϊκοῦ μάρτυρος,

Πέμπτη 

25/12

5 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρασκευή26/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σύναξις τῆς Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολογ.

Σάββατο

27/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ου Στεφάνου

Στεφάνου πρωτομάρτυρος

Κυ­ρι­α­κή

28/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

Τετάρτη 31/12/14 -1/1/15

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶτῇἀνατολῇτοῦνέουπολιτικοῦἔτους

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ,

Περιτομή Ἰησοῦ Χριστοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Πέμπτη

1/1/2015

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία ΛειτουργίαΔοξολογία καὶ Κοπὴ Βασιλόπιττας.


Εκτύπωση   Email