Ἐνοριακές Ἀνακοινώσεις Μηνός Ἰανουαρίου 2015

üὉ Ἑσπερινός τελεῖται καθ’ ἑκάστην στὶς 5:00 μ.μ.

üΚάθε Σάββατο, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία καθὼς καὶ
ὁ Ἑσπερινός τελοῦνται εἰς τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
στὶς 7:00 π.μ. καὶ στὶς 5:00 μ.μ. ἀντιστοίχως.
Ἐπίσης κάθε Σάββατο πρωΐ τελεῖται Θεία Λειτουργία καὶ στοὺς
Ἁγίου Θεοδώρους Κοιμητηρίου.

üΚάθε Κυριακὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως,
τελεῖται Θεία Λειτουργία καὶ στὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου καὶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Μποφίλιας.

üΚάθε Τετάρτη στὴν ἐνορία μας πραγματοποιεῖται
«Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς».

üΚάθε Σάββατο στίς 10 π.μ. πραγματοποιοῦνται οἱ συναντήσεις
ὅλων τῶν βαθμίδων τῶν κατηχητικῶν της Ἐνορίας μας.

üΜα­θή­μα­τα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς: α) Κά­θε Κυ­ρι­α­κή με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α 
πα­ρα­δί­δον­ται στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό μας ὑ­πό τὴν  δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Πρω­το­ψάλ­του αὐτοῦ,
κ. Παύ­λου Χά­ρη, καὶ β) κάθε Παρασκευὴ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ (
5:30μ.μ.)
λειτουργεῖ τμῆμα ἀρχαρίων ὑ­πό τὴν  δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ μας,
κ. Βενεδίκτου Γαρουφαλῆ.

üΚαθημερινὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἐξομολογοῦν
σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ εἶναι ἀνηρτημένο στὸν Πίνακα Ἀνακοινώσεων.

üΚά­θε Δευτέρα στὶς 5:30μ.μ. στὸν Πα­λαι­ὸ Να­ὸ τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως
πα­ρα­δί­δον­ται μα­θή­μα­τα Ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας.


Εκτύπωση   Email