ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

           5

Τὴν Κυριακὴν τὸ Ἑσπέρας τῆς 18ηςἸανουαρίου 2015 καὶ περὶ ὥραν 9:00 μ.μ. θὰ τελεσθεῖ  στὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς πρὸ ἑνὸς ἔτους θαυμαστῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον τῆς εὑρεθείσης Ἱερᾶς Εἰκόνος

τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Θαυμασίων σου δῶρον, τῆς σῆς χάριτος ἔκτυπον,
ἐκ τῆς γῆς λαγόνων ἐσχάτως, ἡ εἰκών σου ἡ πάνσεπτος,
ἀνέτειλεν ἡμῖν, Παρασκευή, ἐξαίσια τοῖς ὄμμασιν λαμπρῶς
ἐνεργοῦσα καὶ ἰάσεις παντοδαπὰς χαριζομένη μέλπουσιν·
δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,
δόξα τῷ παρασχόντι διὰ σοῦ ἔλεος ἄφραστον.

 


Εκτύπωση   Email