Ἐνοριακὲς Ἀνακοινώσεις μηνὸς Φεβρουαρίου 2015

* Ὁ Ἑσπερινός τελεῖται καθ’ ἑκάστην στὶς 5:00 μ.μ.

καὶ ἀπὸ τὶς 23 Φεβρουαρίου τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο   τελεῖται καθ’ ἑκάστην στὶς 6:00 μ.μ.

* Κάθε Σάββατο, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία καθὼς καὶ ὁ Ἑσπερινός τελοῦνται εἰς τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς 7:00 π.μ. καὶ στὶς 5:00 μ.μ. ἀντιστοίχως. Ἐπίσης, κάθε Σάββατο πρωΐ τελεῖται Θεία Λειτουργία καὶ στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους Κοιμητηρίου.

* Κάθε Κυριακὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως, τελεῖται Θεία Λειτουργία καὶ στὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου καὶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Μποφίλιας.

* Κάθε Τετάρτη στὴν ἐνορία μας πραγματοποιεῖται «Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς».

* Κάθε Σάββατο στίς 10 π.μ. πραγματοποιοῦνται οἱ συναντήσεις ὅλων τῶν βαθμίδων τῶν κατηχητικῶν της Ἐνορίας μας.

* Μα­θή­μα­τα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς: α) Κά­θε Κυ­ρι­α­κή με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α  πα­ρα­δί­δον­ται στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό μας ὑ­πό τὴν  δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Πρω­το­ψάλ­του αὐτοῦ, κ. Παύ­λου Χά­ρη, καὶ β) κάθε Παρασκευὴ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ (5:30μ.μ.) λειτουργεῖ τμῆμα ἀρχαρίων ὑ­πό τὴν  δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ μας, κ. Βενεδίκτου Γαρουφαλῆ.

* Καθημερινὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἐξομολογοῦν σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ εἶναι ἀνηρτημένο στὸν Πίνακα Ἀνακοινώσεων.

* Κά­θε Δευτέρα στὶς 5:30μ.μ. στὸν Πα­λαι­ὸ Να­ὸ τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως πα­ρα­δί­δον­ται μα­θή­μα­τα Ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας.


Εκτύπωση   Email