Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μηνῶν Μαρτίου - Ἀπριλίου 2015

klimaka

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυ­ρι­α­κή 

1/3

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας)

6μ.μ.

Β΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός

Τετάρτη 

4/3

6:30 μ.μ.

Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου

Παρασκευή

6/3

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων

7 μ.μ.

Β΄ Χαιρετισμοί(1η Ἀκολουθία)

9 μ.μ.

2η Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάββατο

7/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπισκοπευσάντων ἱερομαρτύρων

Κυριακή

8/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

6μ.μ.

Γ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινς

Δευτέρα

9/3

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων

Τετάρτη 

11/3

6:30 μ.μ.

Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Σωφρονίου Ἱεροσολύμων

Παρασκευή

13/3

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Ἀνακομ. ἱεροῦ Λειψάνου Νικηφόρου ΚΠόλεως

7 μ.μ.

Γ΄ Χαιρετισμοί(1ηἈκολουθία)

9 μ.μ.

2η Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάββατο

14/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Βενεδίκτου Ὁσίου

Κυριακή

15/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/σεως)

6μ.μ.

Δ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός

Τετάρτη 

18/3

6:30 μ.μ.

Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

† Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Παρασκευή

20/3

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

ΤῶνἐντῇΜονῇτοῦ

Ἁγ. Σάββαἀναιρεθέντων

7 μ.μ.

Δ΄ Χαιρετισμοί(1η Ἀκολουθία)

9 μ.μ.

2η Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάββατο

21/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ὁσίου Ἰακώβου

τοῦ ὁμολογητοῦ

Κυριακή

22/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννουτῆς Κλίμακος)

6μ.μ.

Ε΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός

Τετάρτη 

25/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ὁ Εὐαγγελισμός

τῆς Θεοτόκου

10:30 π.μ.

Δοξολογία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ πετείῳ.

6 μ.μ.

Ἑσπερινὸς Ἀποδόσεως

Μικρὸ Ἀπόδειπνο - Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Παρασκευή

27/3

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Ματρώνης Θεσ/νικης

6:30 μ.μ.

Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου(1η Ἀκολουθία)

9 μ.μ.

2η Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου - Ἱερὰ Ἀγρυπνία

 εἰς τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου

θὰ τεθοῦν σὲ προσκύνηση Ἱερὰ Λείψανα Ἁγίων

ποὺ φυλάσσονται στὸ Ναό μας.   

Σάββατο

28/3

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παλαιός Ναὸς Μεταμορφώσεως

 Ἀκαθίστου ῞Υμνου

Κυ­ρι­α­κή

29/3

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας Αἰγυπτίας)

6μ.μ.

ΣΤ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός

Τετάρτη 

1/4

7 π.μ.

Πρωϊνὴ  Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Ἐκκλησιασμὸς Σχολείων - Ναὸς Μεταμορφώσεως

Παρασκευή

3/4

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

6 μ.μ.

Ἑσπερινός - Κανών τοῦ Λαζάρου

Νικήτα Ὁσίου ὁμολογητοῦ

Σάββατο

4/4

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου

Κυριακή

5/4

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ


Εκτύπωση   Email