Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνὸς Δεκεμβρίου 2013

 gennhsis

 

         Κά­θε μέ­ρα ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων θὰ τε­λεῖ­ται

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στὸ Ἱ­ε­ρὸν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς   Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς,

πλὴν τῶν ἡ­με­ρῶν μνή­μης ἐ­πι­σή­μως ἑ­ορ­τα­ζο­μέ­νων   ἁ­γί­ων, ὅ­που ἡ Θ. Λει­τουρ­γί­α

θὰ τε­λεῖ­ται στὸν Με­γά­λο Να­ὸ τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως κα­τὰ τὸ ἀ­κο­λου­θοῦν πρό­γραμ­μα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυ­ρι­α­κὴ 1/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Τετάρτη 4/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνηνοῦ, Σεραφείμ Φαναρίου

Πέμπτη5/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Σάββα ἡγιασμένου

Πα­ρα­σκευ­ὴ 6/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

†   Νικολάου

Ἀρχιεπ. Μύρων   Λυκίας  

Κυ­ρι­α­κὴ 8/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Δευ­τέ­ρα 9/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Ἄννης)

Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης

Τετάρτη 11/12

5 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Πέμπτη 12/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Σπυρίδωνος   Τριμυθοῦντος

Κυ­ρι­α­κὴ 15/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (προπατόρων) Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος

Δευτέρα16-17/12

8μ.μ.

Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Διονυσίου Αἰγίνης,

Ἑορτάζει τὸ δεξιὸ

κλίτος τοῦ Ναοῦ μας

Τρίτη 17/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Κυ­ρι­α­κὴ 22/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας

Δευ­τέ­ρα 23/12

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ὦραι

Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων

Τρίτη 24/12

7 π.μ.

Ἑσπερινός καὶ Θεί­α

Λει­τουρ­γί­α Μ.   Βασιλείου

Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος,

Ἀχαϊκοῦ μάρτυρος,

Τετάρτη 25/12

5 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Η ΚΑΤΑ   ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πέμπτη26/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Σύναξις τῆς Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολ

Παρασκευὴ27/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ου   Στεφάνου)

Στεφάνου πρωτομάρτυρος

Σάββατο28/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μαρτύρων, Δόμνας

Κυ­ρι­α­κὴ 29/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

 


Εκτύπωση   Email