Ανακοινώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2013

Ἐ­νο­ρι­α­κὲς Ἀ­να­κοι­νώ­σεις

 

  • Ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τε­λεῖ­ται κα­θ’ ἑ­κά­στην στὶς 5:00 μ.μ.

 

  • Κά­θε Σάβ­βα­το στίς 10 π.μ. πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται οἱ συ­ναν­τή­σεις ὅ­λων τῶν βαθ­μί­δων τῶν κα­τη­χη­τι­κῶν της Ἐ­νο­ρί­ας μας.

 

  • Στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ μας λει­τουρ­γεῖ πα­ράρ­τη­μα τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποῦ. Κά­θε Κυ­ρι­α­κή με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α πα­ρα­δί­δον­ται στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό μας Μα­θή­μα­τα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς ὑ­πό τὴν δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Πρω­το­ψάλ­του τοῦ Να­οῦ μας κ. Παύ­λου Χά­ρη.

 

  • Κα­θη­με­ρι­νὰ με­τὰ τὸ πέ­ρας τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, οἱ Ἱ­ε­ρεῖς τοῦ Να­οῦ μας, θὰ ἐ­ξο­μο­λο­γοῦν σύμ­φω­να μὲ τὸ πρό­γραμ­μα ποὺ εἶ­ναι ἀ­ναρ­τη­μέ­νο στὸν πί­να­κα ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων.

 

  • Κά­θε Σάβ­βα­το στὶς 6:30μ.μ. στὸν Πα­λαι­ὸ Να­ὸ τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως πα­ρα­δί­δον­ται μα­θή­μα­τα Ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας.

Εκτύπωση   Email