Προγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Σεπτεμβρίου 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Τρίτη  1/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος - Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

 καὶ Ἁγιασμός

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀρ­χὴ τῆς Ἰν­δί­κτου.

Συ­με­ών Στυ­λί­του,

40 μαρτύρων ἀ­σκη­τρι­ῶν

Πέμπτη  3/9

6 μ.μ.

Μέ­γας Πα­νη­γυ­ρι­κὸς Ἑ­σπε­ρι­νὸς

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Προ­φή­του

Μω­ϋ­σέ­ως – κτῆ­μα Δη­λα­βέ­ρη)

Μω­ϋ­σέ­ως προ­φή­του,

*   *   *

Πα­νη­γυ­ρί­ζει τὸ Ἱ­ε­ρὸν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον  τοῦ Προ­φή­του Μω­ϋ­σέ­ως τῆς Ἐ­νο­ρί­ας μας, ποὺ εὑρί­σκε­ται στὸ κτῆ­μα Δη­λα­βέ­ρη

Παρασκευή  4/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Πα­νη­γυ­ρι­κὴ

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Προ­φή­του

Μω­ϋ­σέ­ως – κτῆ­μα Δη­λα­βέ­ρη)

Σάβ­βα­το  5/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου

Κυ­ρι­α­κὴ  6/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Τρίτη  8/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ὁσίου Παϊσίου

Τὸ Γε­νέθλιον τῆς

Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου

8:30 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Ἄννης Χτυπητό

Ἰωακείμ καὶ Ἄννης θεοπατόρων

Σάβ­βα­το 12/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς

τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Κυριακή  13/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠΡΟ  ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ  

Δευτέρα  14/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

6 μ.μ.

Ἑ­σπε­ρι­νός – Χαι­ρε­τι­σμοὶ εἰς τὸν Τί­μι­ον Σταυ­ρὸν

Ἔμ­προ­σθεν τοῦ Γολ­γο­θᾶ ποὺ εὑρί­σκε­ται

στὸ Ἱ­ε­ρὸν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πέμπτη  17/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σο­φί­ας, Πί­στε­ως, Ἐλ­πί­δος,

Ἀ­γά­πης, Ἀ­γα­θο­κλεί­ας μάρ­τυ­ρος

Σάββατο  19/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων

Κυ­ρι­α­κὴ  20/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Εὐ­στα­θί­ου με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος

& σὺν αὐ­τῷ, Θε­ο­κτί­στου

Τετάρτη  23/9

7 μ.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σύλ­λη­ψις Προ­δρό­μου,

Ξαν­θίπ­πης, Πο­λυ­ξέ­νης

6 μ.μ.

Ἑσπερινὸς - Ἱερὸν Εὐχέλαιον

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Πέμπτη  24/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Πα­να­γί­ας Μυρ­τι­δι­ω­τίσ­σης, Θέ­κλης ἰ­σα­πο­στό­λου, Σι­λου­α­νοῦ Ἀ­θω­νί­του

Σάβ­βα­το  26/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Με­τά­στα­σις Ἰ­ω­άν­νου τοῦ

Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ & Θε­ο­λό­γου

Κυ­ρι­α­κὴ 27/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Α΄ ΛΟΥΚΑ ­

Καλλιστράτου Μάρτυρος, Ἀριστάρχου Ἀποστόλου


Εκτύπωση   Email