Προγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Δεκεμβρίου 2015

 

 

        Κά­θε μέ­ρα ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων  θὰ τε­λεῖ­ται Θεί­α Λει­τουρ­γί­α  στὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλὴν τῶν Κυριακῶν ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸν Μεγάλο Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῶν ἡμερῶν μνήμης ἐπισήμων ἑορτῶν, ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυριακὴ 6/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

 Ι΄ ΛΟΥΚΑ

† Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας

Τε­τάρ­τη 9/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Πανηγυρικὴ

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Ἄννης

† Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐκμάθησις παρασκευῆς ζυμωτοῦ

προσφόρου  ὑπὸ τοῦ π. Κωνσταντίνου Καπετανάκη  

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 12/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠαρεκκλήσιονὉσίου Παϊσίου

Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος

Κυριακὴ 13/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (προπατόρων)

Τε­τάρ­τη 16/12

5 μ.μ.

Ἑσπερινός -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

9 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὰ Ἀ­γρυ­πνί­α

Ναός Μεταμορφώσεως

ΔιονυσίουΑἰγίνης,

Ἑορτάζειτὸδεξιὸ

κλῖτοςτοῦΝαοῦμας

Πέμπ­τη 17/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως

Κυριακὴ 20/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων & Μνημόσυνον Κτιτόρων τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως)

Τε­τάρ­τη 23/12

5 μ.μ.

Ὄρθρος – Μεγάλαι Ὧραι Χριστουγέννων

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων

Πέμπ­τη 24/12

7:30 π.μ.

Ἑσπερινός καὶ 

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α Μ. Βασιλείου

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος,

Ἀχαϊκοῦ μάρτυρος.

Παρασκευή 25/12

5 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως καὶ Παρεκκλήσιον Ἁγίων Θεοδώρων

Η  ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ

Σάββατο 26/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σύναξις τῆς Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολογητοῦ

Κυριακὴ 27/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

Στεφάνου Πρωτομάρτυρος

Πέμπ­τη 31/12/15 -1/1/16

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ,

Περιτομή Ἰησοῦ Χριστοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Παρασκευή  

1/1/2016

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία ΛειτουργίαΔοξολογία καὶ Κοπὴ Βασιλόπιττας.


Εκτύπωση   Email