Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων στὴν ἐνορία μας, 2022

19

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

Με ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε στὴν ἐνορία μας σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2022, ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου.

Στις 5 τὸ πρωὶ ἤχησαν οἱ καμπάνες καὶ ξεκίνησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Πλῆθος πιστῶν ἔσπευσε ἀπὸ νωρὶς στὴν Ἐκκλησία γιὰ να συμψάλει τοὺς ξεχωριστοὺς ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ἀλλὰ καὶ να προσευχηθεῖ στὸν Γεννηθέντα Κύριὸ μας.

Της Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος Πανοσ. Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης, ἐνῶ τὸν πλαισίωναν ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Σωτήριος Αλεβιζάκης, καὶ οἱ συνεφημέριοὶ τοῦ π. Μιχαὴλ Παπαθεμελὴς καὶ π. Κωνσταντίνος Καπετανάκης.


Εκτύπωση   Email