Ερανική Επιτροπή

Ἡ Ἑρανικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ναοῦ μας, ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν διενέργεια ἐράνων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας μας ἀλλὰ ἐντὸς τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας, εἰς τὴν ὁποία ἀνήκει, τὴν ἀποδοχὴ οἱασδήποτε ἑκουσίας εἰσφορᾶς τῶν πιστῶν, τὴν διοργάνωση φιλανθρωπικῶν, πολιτιστικῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων καὶ ἤ τι ἕτερον κρίνεται ὑπ’ αυτῆς ἀναγκαῖον καὶ κατάλληλον διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν   ἔργων λειτουργίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτοῦ.
Ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ τοὺς κάτωθι εὐλαβεῖς ἐνορίτας, μὲ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑνορία.

Πρόεδρος: ὁ Αἰδεσ/τος Πρωτοπρ. π. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης

Ἀντιπρόεδρος: κ Παναγιώτης Δημάκης

Ταμίας: κα Μαρία Χατζάκη

Γραμματεύς: κα Ἄννα Μερτίκα

 καὶ ὡς μέλη οἱ κ.κ.:

Κρυσταλία Πολυγκαίρου,

Χριστίνα Τριδήμα,

Μαρία Τάσση,

Κυριακὴ Μπούφτση,

Δήμητρα Μπελθικιώτη,

Χρῆστος Σακελλαρόπουλος,

Χρῆστος Χανᾶς,

Γεώργιος Χλιός,

Εἰρήνη Πετράκη,

Σπυριδούλα Δήμου


Εκτύπωση   Email